УСТОЙЧИВОСТ В НАШИЯ БИЗНЕС

Ние се грижим не само от развитието в настоящето, но и за последствията от нашите дългосрочни действия върху обществото и околната среда. Затова инвестираме в ефективно управление на ресурсите и имаме грижата да обърнем повишено вниманието на хората от нашите екипи.

Прилагаме изискванията на стандартите за социална ефективност и за защита на околната среда и принципите за прозрачност

 • Насърчаваме установяването на баланс между професионалния и личния живот;
 • Интегрираме проектите за устойчиво развитие в планирането на програми за развитие на уменията;
 • Поемаме активна социална отговорност, развиваме програми за усъвършенстване на служителите си чрез тиймбилдинги, награди, спортни състезания и организираме семинари за балансиран живот.

Чрез балансираното внедряване и интегриране на икономическите, социалните и екологичните аспекти намаляваме потреблението на природни ресурси (енергия, вода, други ресурси)

 • Постоянно оптимизираме намаляването на теглото на велпапето и намаляваме потреблението на хартия и загубите;
 • Подобряваме енергийната ефективност чрез приемане на мерки за пестене и ефективно използване на енергията;
 • Намаляваме потреблението на вода, необходима за производствените процеси, чрез събиране на дъждовна вода, повторно използване на отпадъчни води и чрез отговорно и ефективно използване на водните ресурси;
 • Допринасяме за спасяването на горите чрез закупуване на сертифицирана от FSC хартия;
 • Опаковките от велпапе са 100% рециклируеми, базирани на възобновяеми и биоразградими източници. Анализът на жизнения цикъл, извършен от FEFCO е показал, че през последните 30 години велпапето е най-отговорният материал, източник на вдъхновение за всички други материали;
 • Опаковките от велпапе предотвратяват замърсяването и разграждането на продуктите в тях, за разлика от други видове опаковки, които е възможно да не запазят свежестта на продуктите;
 • Подкрепяме Целите на Обединените Нации за Устойчиво Развитие за 2030 година за намаляване на половина на прахосването на хранителни продукти и за намаляване на загубите на хранителни продукти по логистичната верига.
 • Sustainability report

 

Prentru a vizualiza aceasta pagina este nevoie de un browser modern.


Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer