РЕЦИКЛИРАНЕ

Ние вярваме, че процесът на рециклиране е изключително важен, както за настоящите, така и за бъдещите поколения. Ето защо ние го третираме с изключителна отговорност, като прилагаме ефективна система за управление на отпадъците.

НАШИТЕ ЦЕЛИ ПРИ РЕЦИКЛИРАНЕТО:

  • Опазването на човешкото здраве
  • Опазването на околната среда
  • Опазването на природните ресурси

ROSSMANN Group е най-големият преработвател, рециклиращ хартия в Румъния.

През 2016 г. AMBRO SA са рециклирали количество от 132 477 тона отпадъчна хартия, т.е. над 35% от общото количество рециклирана хартия в Румъния.

ДРУГИ МАТЕРИАЛИ, КОИТО РЕЦИКЛИРАМЕ

ДЪРВЕНИ ОПАКОВКИ

Дървените палети, използвани в ROSSMANN Group за транспортиране на крайни продукти до клиента, се използват по 2-3 пъти, като отпадъците, получени от износването, се превръщат в калоричен материал. Оползотворяваното на дървесни отпадъци като калоричен материал води до спасяване на горите и до спестяване на потреблението на други материали като гориво.

ОТПАДЪЧНИ ПРЕЧИСТЕНИ ВОДИ

Промишлените отпадъчни води могат да се разглеждат като рециклируеми отпадъци, поради възможността да бъдат пречиствани/предварително третирани в специални съоръжения и върнати в околната среда, пречистени от веществата, с които са били замърсени по време на промишления процес. ROSSMANN Румъния прилага комплексни процеси за рециркулация на водата в затворена система.

МЕТАЛНИ ОТПАДЪЦИ

В процесите на обработка, както и при използването на продуктите, в които те са включени, металите не променят съществено своите физико-химични свойства. Така те могат да бъдат предмет на неограничени цикъли на връщане към икономическата верига. 

ROSSMANN Румъния рециклира метални отпадъци, като по този начин спестява природни ресурси, електричество, работа за добив и първична преработка на руди, което води до много по-ниски емисии на замърсители.

 

Prentru a vizualiza aceasta pagina este nevoie de un browser modern.


Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer