Programul Operaţional Infrastructură Mare „Creşterea eficienţei energetice operaţionale la S.C. AMBRO S.A. Suceava prin implementarea unei instalatii de cogenerare de înaltă eficienţă” Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

ANUNŢ LANSARE ACHIZIȚIE LUCRĂRI PRIN PROCEDURĂ COMPETITIVĂ

AMBRO S.A., cu sediul în Suceava, Calea Unirii nr. 24, derulează, începând cu data de 01.08.2018, proiectul „Creşterea eficienţei energetice operaţionale la S.C. AMBRO S.A. Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de înaltă eficienţă” cod SMIS 2014+ 115900, proiect cofinanţat din

Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa prioritară 6,  în baza Contractului de finanțare nr. 194/31.07.2018, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management.

În cadrul proiectului menționat,  AMBRO S.A. lansează procedura competitivă pentru:

ACHIZIȚIA DE LUCRĂRI PENTRU CONSTRUIRE CLĂDIRI

 • Obiectul Contractului: execuția şi finalizarea lucrǎrilor, realizarea construcțiilor și instalațiilor aferente a 2 corpuri de clădire (în care se vor monta centrala de cogenerare și echipamentele conexe acesteia), instalații aferente construcțiilor, lucrările aferente organizării de șantier, lucrări diverse și neprevăzute, pentru Proiectul “Creșterea eficienței energetice operaționale la SC Ambro SA Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de înaltă eficiență“.
 • Locul de execuție a lucărilor: Sediul AMBRO S.A., Calea Unirii, nr. 24, 720019 Suceava, România.
 • Tipul și durata contractului: Contract de lucrări cu durata de execuție a lucrărilor de 13 luni de la semnarea Contractului, fără a depăși data de 31.12.2020, la care se adaugă perioada de garanție. Perioada de garanţie a lucrărilor este de 24 luni și curge de la data Recepţiei la terminarea lucrărilor până la Recepţia finală.
 • Valoarea estimată a contractului:
 • Valoarea estimată a lucrărilor: 5.922.555,63 RON fără TVA
 • Valoarea estimată a cheltuielilor diverse și neprevăzute (maxim 10% din valoarea lucrărilor):  592.255,56 RON fara TVA
 • Valoarea estimată totală a achiziției:  6.514.811,19 RON fara TVA

Notă: valoarea estimată a achiziției reprezintă valoarea maximă a ofertelor. Depășirea valorilor estimate ale achiziției prin oferta financiară va conduce la respingerea ofertei.

 • Ajustarea Prețului: Prețul contractului nu se ajustează în sensul prevăzut de Ordinul nr. 1284/2016,  respectiv, pe parcursul executării contractului de lucrări nu vor fi luate în considerare modificări legislative sau modificări de norme tehnice ori modificări în condițiile pieței care conduc la creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.

Prețul Contractului se poate modifica și/sau revizui în condițiile prevăzute de art. 4.6 și / sau art. 4.7 din contractul de lucrări, cu respectarea strictă a cerințelor prevăzute de Ordinul nr. 1284/2016 și, după caz, de legislația aplicabilă contractului de lucrări.

 • Locul, data și ora limită pentru depunerea ofertelor: Sediul  AMBRO S.A., Calea Unirii, nr. 24, 720019 Suceava, România, 20.11.2019, ora 16:00 – Ora României
 • Documentația de atribuire se poate obține gratuit de la sediul AMBRO SA, menționat mai jos, prin poștă la cerere, poate fi solicitată prin e-mail sau descărcată de pe site-ul https://www.fonduri-ue.ro, secțiunea „Achiziții Beneficiari Privati”.
 • Mijloace de comunicare: e-mail / poștă cu confirmare de primire / curier / înmânare personală la adresa AMBRO SA, Suceava, Calea Unirii, nr. 24, 720019, judetul Suceava, România
 • Persoane de contact:

Dr. Ing. Mihai Banu – Manager Proiect,

tel. +40.230.205.000, mobil: +40.744.699.704, e-mail: [email protected]

Ing. Carmen-Mihaela Munteanu – Expert achiziții și contractare, mobil: +40.745.662.438, e-mail: [email protected]

Documentații:

 • Share:

Prentru a vizualiza aceasta pagina este nevoie de un browser modern.


Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer